the killing fields 1984 ผลิตขึ้นมาจากสถานะการณ์จริงของผู้รายงานข่าว ผู้ครอบครองรางวัล Pulitzer Prize, Sydney Schanberg […]